Bleskosvody

Systém ochrany před bleskem LPS- (lightning protection system) se skládá z vnější a vnitřní ochrany před bleskem.

Bleskosvod (vnější ochrana) je soustava vedení chránící objekty proti živelným pohromám (blesky). Bleskosvod se skládá ze tří částí - jímacího zařízení zachycující blesk (vodiče, tyče, mříže), svodů po plášti budovy a uzemnění v půdě či základu budovy. Svody tvoří vodivé spojení od jímacího zařízení k uzemnění. Počet svodů na určitém objektu určují normy dle velikosti objektu a využití objektu. Uzemnění zajišťuje svod blesku (výboje) do země.

Bleskosvod (vnitřní ochrana)-koordinovaná ochrana SPD před účinky blesku a přepětí (svodiče bleskových proudů a přepěťové ochrany).

Zákonná povinnost vybavit rodinný dům bleskosvodem je dána i požadavky stavebních úřadů, které zpravidla neprovedou kolaudaci bez bleskosvodného zařízení. Blesk představuje reálné a četné nebezpečí - újma na zdraví, požár, škody na elektrickém zařízení a spotřebičích. Navíc Česká republika leží celou svou plochou na území se zvýšenou bouřkovou činností!

Nabízíme:

  • Kompletní montáž bleskosvodu
  • Opravy jímacího vedení
  • Opravy zemnící soustavy
  • Instalace svodičů bleskových proudů a přepěťových ochran

Neváhejte se na nás obrátit!