Revize

Revize elektrických instalací rodinných domů, bytů, komerčních budov, sociálních zařízeni i nebytových prostor (dle ČSN 33 2000-6:2007).

Součástí prováděné revize je vizuelní prohlídka zařízení a kontrola s dokumentací, kontrola zapojení jednotlivých prvků i vhodnost prvků pro dané prostředí a účely. Kontrola zařízení za provozu termokamerou, měření zatížení proudookruhů, provedení údržby zařízení-zejména utažení spojů a vyčištění od prachu, kontrola spojitosti jednotlivých okruhů a ochranných vodičů měřením, kontrola izolačních vlastností rozvodů, kontrola funkčnosti a nastavení ochranných prvků(proudové chrániče, přepěťové ochrany, tepelné ochrany apod.), vyhledání a označení nepopsaných prvků zažízení. Protokol revizní zprávy obsahuje popis revidovaného zařízení, tabulky naměřených hodnot, soupis závad a doporučení na jejich odstranění i doporučení pro zvýšení spolehlivosti a bezpečnost zařízení.

Systém ochrany před bleskem-LPS-lightning protection systém (hromosvod, bleskosvod)(dle ČSN EN 62305-1 až 4 (11/2006) obsahuje:

  • vnější ochranu před bleskem-kovové konstrukce prvky uchycené střeše a plášti budovy(jímací soustava)
  • vnitřní ochranu před bleskem-prvky proti účinku bleskovým proudům a přepětím instalovaných na inženýrských sítích(elektropřípojka, datová přípojka, kabelová TV apod.) a domovních zařízeních (antény, satelity, fotovoltaika apod.)
  • zemnící soustava-systém kovových prvků v zemi sloužící k elektrickému spojení vnější i vnitřní ochrany se zemí

Součástí prováděné revize je vizuelní prohlídka zařízení a kontrola s dokumentací, kontrola instalace jednotlivých prvků, měření zemnící soustavy(zemní odpor) a měření jímací soustavy(spojitost a přechodový odpor), kontrola připojení vnitřní ochrany a kontrola ekvipotenciálního připojení kovových konstrukcí a inženýrských zařízení k hlavní ochranné přípojnici(HOP).

Protokol revizní zprávy obsahuje popis revidovaného zařízení, tabulku naměřených hodnot, soupis závad a doporučení na jejich odstranění a doporučení pro zvýšení ochrany před účinky blesku.

Revize elektrického ručního nářadí, strojů a spotřebičů (dle ČSN 33 1600 ed.2, ČSN 331500 (Z4-2007) a ČSN EN 60 204-1 ed.3:2019).

Součástí prováděné revize je vizuelní prohlídka spotřebiče , kontrola funkčnosti přístroje spotřebiče, kontrola měřícími přístroji, evidence přístroje s identifikačním štítkem a vystavení protokolu revize spotřebiče.

Protokol revizní zprávy obsahuje popis revidovaného spotřebiče, tabulku naměřených hodnot a výsledek revize s případnými závadami k odstranění.

Kontrola osvětlenosti plochy dle využití prostoru ( dle ČSN EN 12464-1)

Pokud je vyžadováno zejména u pracovišť je možné provést i měření intenzity osvětlení ploch. zda-li splńují požadavek na minimální osvícení plochy dle doporučení normy včetně protokolu a případné doporučení na odstranění nedostatků.

Kontrola nouzového únikového osvětlení - provozuschopnosti požárně bezpečnostního zařízení(prováděno dle §7, ods.4) vyhl. Č.246/2011 Sb., o požární prevenci, v platném znění, dle ČSN EN 50172)

Kontrola zařízení dle požárně bezpečnostního řešení budovy, kontrola funkčnosti svítidel a kapacity zdroje. Zápis do deníku nouzového osvětlení(případně založení deníku), vystavení protokolu o provozuschopnosti zařízení a případné doporučení na odstranění závad.


Neváhejte se na nás obrátit!